Arbetsmiljöpolicy

Inom Byggmästarna JW AB har vi verksamheter som innehåller arbetsmiljörisker.
Vi måste därför bevaka vår arbetsmiljö, skapa god samverkan och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera dessa risker.
Detta uppnås genom en öppen dialog med våra medarbetare samt löpande information och utbildning.

Miljöpolicy

Vår målsättning är att utföra byggnadsarbete, byggservice, sanerings och rivningsarbete med minimal miljöpåverkan.
Byggmästarna JW AB:s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar.

Kvalitetspolicy

Det är Byggmästarna JW AB:s målsättning att tillgodose sina kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt.
Vi ska alltid uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav ska vi sträva efter att överträffa dessa.
Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mer effektivt sätt.
Vi arbetar efter ledningssystemet POVEL som är framtaget av Sveriges Byggindustrier.